OBVESTILO V SKLADU Z ZAKONOM O ZAVAROVALNIŠTVU ( ZZavar-1, člen 553 )

 

Na podlagi 551. člena v povezavi s 545., 550., in 553. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015, (v nadaljevanju ZZavar-1) in z željo po zaščiti vaših interesov kot zavarovalca vas obveščamo:

1. Zavarovalni posredniki zaposleni v družbi AVB d.o.o. imajo veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki so ga pridobili od Agencije za zavarovalni nadzor in so navedeni, na vpogled ,v registru na www.a-zn.si.

2. Obveščam vas, da delujemo kot ne-ekskluzivni zavarovalni posrednik za več zavarovalnic.

 

Seznanjam vas, da nismo obligacijsko zavezani kot zavarovani posrednik za eno ali več zavarovalnic in ne dajemo nasveta za sklenitev pogodbe na podlagi četrtega odstavka 545. člena ZZavar-1.

V nadaljevanju podajamo podatke o nazivih zavarovalnic za katere posredujemo pri sklenitvi zavarovanj.

 

Izjavljam, da:

-  niti zavarovalno posredniška družba niti jaz oziroma zaposleni v družbi nimamo neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice in

-  nobena zavarovalnica nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno posredniške družbe.

 

Prizadevamo si za čim večje zadovoljstvo zavarovalcev in vas obveščamo, da imamo v skladu s 579. členom ZZavar-1 urejen interni postopek za reševanje pritožb, ki ga povzemamo v nadaljevanju:

Za izvensodno reševanje sporov med potrošniki in ponudniki lahko stranke podajo svoje pritožbe v zvezi z ravnanjem zavarovalno posredniške družbe AVB d.o.o. po pošti na naslov sedeža družbe Erjavčeva ulica 10, 1234 Mengeš ali na elektronski naslov info@avb.si. Pritožbe bodo obravnavane v skladu z internim pravilnikom družbe.

 

Če se z odločitvijo sprejeto v internem postopku za reševanje pritožb ne strinjate, lahko pod določenimi pogoji svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje tudi pri EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV, Tomšičeva ulica 6, Ljubljana, www.ecdr.si  .

 

AVB d.o.o.

Direktor

 

Aleš Vuga

 

 

Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor

Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Wiener Städtische Zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

Allianz Zagreb dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

CHUBB European Group Limited, Direktion fur Osterreich, Karntner Ring 5-7, 1010 Wien, Avstrija

Triglav Osiguranje d.d., Zagreb, Antuna Heinza 4, Zagreb, Hrvaška

 

 

 

 

PRAVILNIK O NOTRANJEM POSTOPKU REŠEVANJA PRITOŽB

 

Na podlagi 557. člena, v povezavi s 579. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljevanju ZZavar-1),

AVB, zavarovalno posredovanje, d.o.o., Erjavčeva ulica 10, Mengeš, matična številka 6036180000, davčna številka SI13114514, ki jo zastopa direktor Aleš Vuga, kot zavarovalno posredniška družba, sprejema naslednji

 

PRAVILNIK O REŠEVANJU PRITOŽB

 

 

Vsebina in namen pravilnika

1.     člen

Pravilnik o reševanju pritožb ureja interni postopek obravnavanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj (v nadaljevanju: stranke), ki se nanašajo na poslovanje oz. aktivnosti zavarovalne posredniške družbe.

Namen pravilnika je zagotoviti najvišji standard profesionalnosti naših storitev, izboljšanje kakovosti naših storitev na podlagi ukrepov notranje kontrole ter posledično dvig nivoja zaupanja v zavarovalno posredniško družbo.

Pravilnik se objavi na spletni strani družbe z namenom obveščanja strank o načinu uveljavljanja njihove pravice do pritožbe, dostopen pa je tudi na sedežu družbe.

Zavarovalno posredniška družba si pri obravnavi vsake pritožbe prizadeva doseči optimalno in mirno rešitev nastalega konflikta ob upoštevanju vseh relevantnih zakonodajnih določb.

 

Pritožbeni organ

2.     člen

Pritožbe v internem postopku obravnava direktor zavarovalno posredniške družbe kot pritožbeni organ.

 

Način vložitve pritožbe

3.     člen

Pritožbo lahko stranka posreduje pisno po pošti na naslov družbe ali na elektronski naslov ales.vuga@avb.si  Za dan vložitve pritožbe se šteje dan prejema pritožbe s strani stranke.

 

Sestavine pritožbe

4.     člen

Pritožba mora vsebovati: ime in priimek ter naslov stranke in morebitni elektronski naslov, kamor se stranki vroča odločitev o pritožbi, razloge za pritožbo, datum in podpis stranke. 

Pritožba naj bo ustrezno konkretizirana oz. obrazložena, vsebuje naj vsa relevantna dejstva in morebitne dokaze o kršitvi.

 

Obravnavanje pritožbe

5.     člen

Direktor zavarovalno posredniške družbe bo pritožbo obravnaval v najkrajšem možnem času in odgovor na pritožbo podal v roku 15 dni od prejema pritožbe oz. v 15 dneh od prejema morebitne dopolnitve, h kateri je bila pozvana stranka.

V kolikor stranka pritožbe, kljub podanemu pozivu, ne dopolni v roku 8 dni, bo pritožba obravnavana v skladu z obstoječimi podatki.

 

Vročanje odločbe

6.     člen

Direktor odloči na podlagi vseh relevantnih okoliščin in po potrebi s pridobitvijo dodatnih podatkov oz. pojasnil strani tretjih oseb. Svojo obrazloženo odločitev vroči stranki pisno, na naslov naveden v pritožbi. Če stranka to izrecno navede v pritožbi, se ji odločitev lahko vroča po elektronski pošti oz. z uporabo drugih medijev, če stranka s tem soglaša.

V odločbi o pritožbi se navede tudi pravni pouk. Pravni pouk vsebuje navedbo, da je odločitev dokončna, da pa lahko stranka, ki se z odločitvijo ne strinja, ravna v skladu s 8. členom tega Pravilnika.

 

Stroški

7.     člen

Stranka sama nosi morebitne stroške pravnega svetovanja in zastopanja, ki ji nastanejo zudeležbo v pritožbenem postopku.

 

Izvensodno reševanje sporov

8.     člen

Če pritožbi stranke ni ugodeno, ali če o njej ni odločeno v roku 30 dni od prejema, ima stranka možnost, da vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja sporov pri:

 

Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ,

Železna cesta 14,

1000 Ljubljana,

Telefon: 00386 1 3009381

E-pošta: irps@zav-zdruzenje.si

Davčna številka: SI 68534256

Matična številka: 5606187000.

Več informacij o zadevnem postopku lahko stranka pridobi pri zadevnem organu ali na spletni strani https://www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov/#

 

Začetek veljavnosti

9.     člen

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem podpisa s strani direktorja in se objavi na spletni strani zavarovalno posredniške družbe.

 

V Mengšu, 18.01.2019

 

 

AVB, zavarovalno posredovanje, d.o.o.

Aleš Vuga, direktor

V SVETU OPTIMALNE ZAVAROVALNE ZAŠČITE

Zahtevaj povpraševanje

 

Največja nevarnost preži takrat, kadar smo brezskrbni.

»Die Gefahr ist dort am grösten, wo wir am sorglosesten sind.«

Brigitte Fuchs